GeorgiaLegalAid.orgGeorgia

KARAGDAGANG KITA PANG-SEGURIDAD O SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME (SSI) MGA KARAPATAN AT MGA RESPONSIBI

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Creole / Kreyòl
Armenian / Հայերէն
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Russian / Pусский

Ang handout na ito ay nagbibigay ng isang pangkalahatang paglalarawan ng iyong mga karapatan at responsibilidad sa SSI. Ang impormasyon na nilalaman nito ay hindi naglalayong saklawin ang lahat ng mga bahagi ng batas. Para sa partikular na impormasyon ukol sa iyong sitwasyon, makipag-ugnayan sa Social Security.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Oct 12, 2007