GeorgiaLegalAid.orgGeorgia

Thuû Tuïc Khieáu Naïi

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Chinese / 中文

Sôû An Sinh Xaõ Hoäi muoán chaéc chaén raèng moãi quyeát ñònh veà ñôn xin An Sinh Xaõ Hoäi hoaëc trôï caáp (SSI) cuûa quyù vò laø chính xaùc. Tröôùc khi chuùng toâi coù baát cöù quyeát ñònh naøo coù aûnh höôûng ñeán söï hoäi ñuû ñieàu kieän hoaëc soá tieàn phuùc lôïi, chuùng toâi xeùt duyeät caån thaän moïi döõï kieän trong hoà sô cuûa quyù vò. Neáu chuùng toâi quyeát ñònh quyù vò khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän hoaëc khoâng coøn hoäi ñuû ñieàu kieän nöõa ñeå xin quyeàn lôïi, hoaëc soá tieàn ñònh kyø cuûa quyù vò neân bò thay ñoåi; Chuùng toâi seõ gôûi thö giaûi thích söï quyeát ñònh cuûa chuùng toâi. Neáu quyù vò khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh cuûa chuùng toâi, quyù vò coù theå yeâu caàu chuùng toâi duyeät xeùt hoà sô cuûa quyù vò moät laàn nöõa. Khi quyù vò yeâu caàu ñöôïc khieáu naïi, chuùng toâi seõ duyeät xeùt laïi toaøn theå quyeát ñònh, keå caû nhöõng phaàn ñaõ ñöôïc quyeát ñònh coù lôïi cho quyù vò. Neáu chuùng toâi thaáy quyeát ñònh cuûa chuùng toâi laø sai, chuùng toâi seõ söõa laïi.

Link: ssa.gov

Last Review and Update: Jun 13, 2005