GeorgiaLegalAid.orgGeorgia

Travayè Etranje ak Nimewo Sekirite Sosyal

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文

Èske ou ap travay nan Etazini pou yon bout tan? Si ou ap travay pou yon bout tan, patwon ou la pral mande ou nimewo Sekirite Sosyal ou. Yo sèvi ak nimewo Sekirite Sosyal yo pou repòte ba gouvènman an lajan ou touche. Yo ka bay etranje ki ap travay nan Etazini Nimewo Sekirite Sosyal.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Jun 03, 2005