GeorgiaLegalAid.orgGeorgia

Mga tagubilin para sa pagsagot ng SSA-827

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Creole / Kreyòl
Armenian / Հայերէն
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Russian / Pусский
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Kailangan namin ang inyong nakasulat na pahintulot para tumulong na makuha ang mga impormasyong kinakailangan para maprocess ang inyong kahilingan at para alamin ang inyong kakayahan sa pamamahala ng mga benepisyo. Iniuutos ng mga batas at regulasyon na ang mga pinagmumulan ng mga impormasyong tungkol sa inyo ay may mga pinirmahang kapahintulutan bago ito isiwalat sa amin. At, iniuutos ng mga batas ang isang partikular na kapahintulutan para isiwalat ang mga impormasyong tungkol sa mga ibang sakit at mula sa mga pinagmumulang nauukol sa edukasyon.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Oct 12, 2007