GeorgiaLegalAid.orgGeorgia

Revni Sekirite Siplemantè (SSI) Dwa ak Responsabilite

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Armenian / Հայերէն
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Russian / Pусский
Tagalog / Pilipino

Fèy sa a prezante yon panorama jeneral sou dwa ak responsabilite Revni Sekirite Siplemantè ou (SSI). Enfòmasyon ki ladann nan pa la pou kouvri tout pati lalwa a. Pou enfòmasyon espesifik sou ka pa w la, kontakte Sekirite Sosyal.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Oct 12, 2007