GeorgiaLegalAid.orgGeorgia

TIEÀN PHUÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI CHO CAÙC NGOAÏI KIEÀU

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Chinese / 中文

Baét ñaàu ngaøy 22 thaùng 8, 1996, moät vaøi ñieàu luaät ñaõ thay ñoåi phöông caùch maø chuùng toâi traû tieàn Phuï Caáp An Sinh Xaõ Hoäi (SSI) cho caùc ngoaïi kieàu. Caùc ñieàu luaät aùp duïng cho nhöõng ai ñaõ töøng laõnh tieàn trôï caáp SSI vaø caû nhöõng ngöôøi hieän ñang xin laõnh trôï caáp.

Link: ssa.gov

Last Review and Update: Jun 03, 2005