GeorgiaLegalAid.orgGeorgia

BẢO VỆ QUYỀN LỢI MEDICAID

Authored By: Georgia Legal Services Program® LSC Funded
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Chinese / 中文
Contenido

Information

BẢO VỆ QUYỀN LỢI MEDICAID

Nếu quý vị có gặp vấn đề về hưởng quyền lợi Medicaid, xin hãy yêu cầu được xét xử công bằng (fair hearing).

Linda Lowe

Chương Trình Dịch Vụ Pháp LýGeorgia

Tháng 8, 2004

Nếu quý vị có vấn đề về Medicaid, quý vị có những quyền lợi sau đây:

  • Thông báo bằng văn bản: Quý vị có quyền được thông báo bằng văn bản khi tiểu ban dự định cắt bỏ quyền lợi Medicaid của quý vị, từ chối dịch vụ, hoặc tiến hành bất cứ hành động nào không có lợi cho quý vị. Văn bản phải nêu rõ lý do của hành động này.
  • Thông báo phải đến trước khi tiểu bang cắt bỏ Medicaid. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị có quyền được thông báo 10 ngày trước khi tiểu bang cắt Medicaid của quý vị. Ngoài ra, nếu tiểu bang kết luận rằng quý vị không hội đủ điều kiện để hưởng một loại Medicaid, tiểu bang phải cân nhắc xem quý vị có hội đủ điều kiện cho một loại hình Medicaid khác không.
  • Xét xử công bằng. Nếu quý vị bất đồng ý kiến với quyết định của tiểu bang, quý vị có quyền được xét xử công bằng. Quý vị hãy gọi điện cho Ban Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em (Department of Family and Children's Services) của Quận sở tại và yêu cầu được xét xử công bằng.

Xét Xử Công Bằng Là Gì?

Xét xử công bằng là cơ hộiđể khiến các viên chức tiểu bang thay đổi quyết định của họ về trường hợp của quý vị. Một quan toà độc lập về luật hành chính thuộc Văn Phòng Xét Xử Hành Chính Tiểu Bang sẽ đến quận sở tại. Quan toà sẽ lắng nghe ý kiến của quý vị, của nhân viên phụ trách Medicaid, đọc luật, và ra quyết định. Quý vị có thể tự đại diện cho mình hoặc mời luật sư hoặc bất cứ người nào khác đại diện cho quý vị. Quan toà sẽ phải gửi quyết định bằng văn bản trong vòng 90 ngày sau khi quý vị yêu cầu được xét xử. Đôi khi, vấn đề của quý vị có thể giải quyết trước khi xét xử. Quý vị cần biết chắc chắn là quý vị đồng ý với những gì tiểu bang đang tiến hành trước khi hủy bỏ cuộc xét xử. Nếu quý vị không chắc chắn, quý vị nên đến dự cuộc xét xử và nói chuyện với quan toà.

Làm Thế Nào Để Được Xét Xử Công Bằng?

Theo thông lệ, quý vị được 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo để yêu cầu được xét xử công bằng. Nếu quý vị yêu cầu xét xử trong vòng 10 ngày sau khi nhận thông báo, quý vị có thể tiếp tục hưởng Medicaid trong thời gian kháng nghị. (Nếu quý vị thua kiện, tiểu bang có thể yêu cầu quý vị bồi thường các phúc lợi được hưởng trong thời gian kháng nghị.)

Xin hãy gọi điện thoại hoặc ghé thăm Ban Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em (DFCS) của quận sở tại để yêu cầu được xét xử công bằng. Quý vị phải gửi yêu cầu bằng văn bản trong vòng 15 ngày sau khi quý vị yêu cầu xét xử lúc đầu mà chưa thực hiện bằng văn bản.

Xin gửi yêu cầu được xét xử công bằng đến điạ chỉ sau đây:

Department of Human Resources

Legal Service Section

2 Peachtree Street, NW- 29th Floor

Atlanta,Georgia30303-3159

404-657-1123 (fax)

Những thời điểm mà quý vị nên yêu cầu được xét xử công bằng:

· Quý vị nộp đơn xin Medicaid, nhưng tiểu bang kết luận quý vị không hội đủ điều kiện

· Quý vị không được phép nộp đơn xin Medicaid khi quý vị hỏi xin

· Tiểu bang đợi lâu hơn 45 ngày mới có quyết định về đơn xin của quý vị (90 ngày nếu tiểu bang phải kết luận quý vị có bị tàn tật không)

· Medicaid của quý vị bị cắt

· Bác sĩ, dược sĩ, trung gian vận chuyển, hãng cung cấp Ga. Better Health Care, nha sĩ, hoặc hãng cung cấp dịch vụ y tế nào khác, cho quý vụ biết rằng Medicaid sẽ không thanh toán cho dịch vụ y tế mà quý vị cần

· Medicaid không thanh toán dịch vụ y tế mà quý vị đã hưởng

· Tiểu bang kết luận quý vị không được hưởng dịch vụ nhà dưỡng lão trong Chương Trình Dịch Vụ Sức Khoẻ Cộng Đồng (Community Care Services Program), Bãi Miễn Chậm Phát Triển Tâm Thần (Mental Retardation Waiver), Bãi Miễn Chăm Sóc Tại Gia (Independent Care Waiver), hoặc các chương trình bãi miễn khác

· Dịch vụ y tế trước đây Medicaid đã thanh toán nhưng ngưng lại, và quý vị nghĩ rằng cần phải tiếp tục

· Quý vị có vấn đề với Medicaid

Nếu quý vị cần có thêm thông tin, xin hãy liên lạc văn phòng Dịch Vụ Pháp Lý Georgia (Georgia Legal Services) hoặc Trợ Giúp Pháp Lý Atlanta (Atlanta Legal Aid) tại nơi cư ngụ.

Linda Lowe

Chương Trình Dịch Vụ Pháp LýGeorgia

Tháng 8, 2004

Download

Last Review and Update: Jul 14, 2015